Výsledky knihovnictví za rok 2018

Hodnocení roku

Rok 2018 byl pro Městskou knihovnu Jaroměř rokem nesmírných personálních změn, které měly velký vliv na celkovou činnost knihovny i na její výsledky. Druhá polovina roku (od srpna do prosince 2018) sebou nesla snahu o konsolidování situace, která nastala v první polovině roku (leden – červen 2018). Počátek roku 2018 byl ve znamení personální destabilizace (odchod pracovnice z pobočky Na Zavadilce, rezignace ředitelky po mateřské dovolené, zjednané zastupování ředitele, nové výběrové řízení, nástup nového ředitele a pracovnice pro pobočku Na Zavadilce. V červnu 2018 po 2 měsících rezignace ředitele. Jmenování zástupce do jmenování nového ředitele výběrovým řízením. Od 1. 8. 2018 jmenována ředitelkou Městské knihovny Jaroměř Mgr. Marta Valešová (zatím doposud ve funkci). Říjen ukončení pracovního poměru uklízečce a od 1. 11. 2018 obsazení nově zřízené kumulované pozice uklízečka a zástupná a pomocná knihovnice. Od listopadu byl rovněž navýšen úvazek ekonomické pracovnice na celý úvazek pouze pro knihovnu (z polovičního úvazku pro knihovnu a polovičního pro muzeum).

Personální změny, odpovědnost a možnosti plnohodnotného rozhodování se velmi odrazily v celkovém statistickém zobrazení stavu knihovny (neobjednávání a nákup nových knih, katalogizace, personální zajištění zástupů při dovolených, statutární zastupování a plnohodnotné rozhodování za organizaci apod.).

Velkým problémem se pro knihovnu stalo neočekávaně i připojení dvou obecních knihoven do automatizovaného knihovnického systému Tritius. Jednalo se o Obecní knihovnu Vlkov a Obecní knihovnu Velichovky. Připojení těchto dvou vesnic vyvolalo v naší knihovnické databázi i v jejich obecních programu Tritius obrovské potíže v doposud neřešené problematice použitých a používaných lokací a knihoven a vlastnících knihoven, proto nebyla naplněna v roce 2018 zákonná povinnost provedení obecních revizí. Tyto problémy budou muset být vyřešeny v letošním roce 2019, kdy naše knihovna bude muset splnit revizní resty z loňského roku i splněny letošní povinné úkoly.

Personální problematika měla obrovský vliv na akvizici a katalogizaci knih. Nákup a katalogizace nových knih v druhé polovině roku byla zaměřena na regionální a obecní fondy pro obecní knihovny. Nákup pro Městskou knihovnu Jaroměř je akvizičně zajištěn, ale ne díky personální problematice, katalogizačně není vytvořen. Knihovna má nakoupeno, ale nemá personální možnosti pro zpracování a katalogizaci nových knihovních jednotek. Zde vyvstává celonárodní problém nedostatku katalogizačních pracovníků.

Akvizičně bylo zajištěno a vybráno celé dostačující množství zbývajících finančních prostředků, která nejsou doposud automatizovaným knihovnickým systémem zpracována.

Roční přírůstek je oproti minulým rokům poloviční až třetinový 2657 knihovních jednotek oproti např. roku 2017, kdy bylo zpracováno 4793 knihovních jednotek.

 

1. Hospodaření

Síť knihoven

Městská knihovna Jaroměř v roce 2018 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř.

Finanční zajištění knihoven

Městská knihovna Jaroměř obdržela od zřizovatele dotaci ve výši 4 662 000,- Kč.

Příjmy za vlastní výkony činily 252 831,- Kč.

Náklady na knihy a periodika byly ve výši 904 789,- Kč.

Městská knihovna Jaroměř obdržela od obecních knihoven svého obvodu darem 105 960,- Kč

na nákup a zpracování knih pro jejich obecní fond.

Nový Ples přispěl na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů 3000,-  Kč.

Vybavení knihoven

V roce 2018 se po havárii s prasklým potrubím na pobočce Na Zavadilce zlikvidoval jeden regál a za něj byl pořízen nový. Z kapacitních důvodů byly na obě pobočky Josefov i Na Zavadilce pořízeny nové regály. V oddělení pro dospělé byly vyměněny pracovní židle za nové.

Byl zakoupen notebook pro pracovnici na propagaci a jeden nový počítač do oddělení pro dospělé.

Zaměstnanci

V únoru odešla na mateřskou dovolenou Bc. Tereza Karlová. V březnu nebyla prodloužena pracovní smlouva Zdeňce Záveské (pobočka Na Zavadilce) a pracovní poměr ukončila ředitelka Mgr. Adéla Záveská. V dubnu bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele knihovny a Martina Priharová byla pověřena zastupováním. V květnu nastoupil nový ředitel Mgr. Josef Váňa a Petra Brejlová byla přijata na pobočku Na Zavadilce. K poslednímu červnu ukončil pracovní poměr ředitel Mgr. Josef Váňa. V červenci byla zastupováním pověřena Mgr. Marta Valešová a bylo vypsáno nové výběrové řízení. V srpnu byla Mgr. Marta Valešová jmenována do funkce ředitelky knihovny. V říjnu ukončila pracovní poměr uklízečka Ludmila Kuchtová. V listopadu byl navýšen pracovní úvazek účetní Petře Baudyšové (z 0,5 na 1,-) a na kumulovanou pracovní pozici uklizečka a knihovnice nastoupila Jana Rozsívalová.

Zástupci knihovny se účastnili pravidelných porad ředitelů knihoven náchodského okresu..

Marta Valešová měla pravidelnou přednášku o Souborném katalogu ČR pro studenty Informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Zúčastnila se ukázkové hodiny Informační bezpečnost, setkání s tvůrci knihovnického programu Tritius, setkání knihovníků NPÚ v Kuksu na téma Jak se dělá kniha, seminář, Semináře Souborného katalogu ČR a Moderního vzdělávání dospělých.

Martina Priharová se zúčastnila školení ke GDPR v Praze a Semináře věnovaného dětskému komiksu.

Kateřina Holečková shlédla ukázkovou hodinu Informační bezpečnost. Zúčastnila se v Brně přednášky Mediální gramotnost a v Pardubicích Moderní vzdělávání dospělých.

Martina Klevcov absolvovala přednášku o kyberšikaně.

Petra Baudyšová absolvovala tři školení k mzdové a pracovně právní problematice, přednášku ke kyberšikaně a zúčastnila se Semináře Souborného katalogu ČR.

Všichni pracovníci se zúčastnili přednášky PhDr. Martina Krčála Plagiátorství a citace. Všichni byli proškoleny o pravidlech GDPR a o ochraně a nakládání s osobními údaji.

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v BOZP a seznámeni s novým Pracovním a Knihovním řádem a s Podmínkami používání Internetu.

 

Knihovní fondy

Městská knihovna Jaroměř nabízí, doplňuje a aktualizuje svůj široce spektrální knihovní fond, aby poskytoval všem uživatelům uspokojení jejich čtenářských a informačních potřeb.

V roce 2018 se personální problémy promítly do kvantity zpracovaných knih, přírůstek 2.657 zkatalogizovaných knih je oproti předchozím rokům podstatně nižší. Finanční prostředky na nákup knih byly vyčerpány, knihovní jednotky nakoupeny jen čekají na zpracování. Knihovna nemá plnohodnotného katalogizátora, na nápravě se již pracuje.

Ve statistickém zpracování výrazně poklesl počet zvukových dokumentů, protože se  započítávaly neevidované gramofonové desky, které již knihovna fyzicky nemá.

Navýšení počtu jiných dokumentů nastalo tím, že knihovnický program započítává brožury do jiných dokumentů (jsou evidované v jiné databázi než knihy).

Úbytek v roce 2018 činil 1736 knih.

V srpnu 2018 byla ukončena revize z roku 2017, která ukázala, že celková ztráta knih je 1263 knihovních jednotek, což je cca 1,3% ztráty za dané desetileté období.

Z výše uvedených personálních důvodů nebyla provedena žádná větší aktualizace stávajícího fondu. Na tomto se již začalo pracovat v roce 2019.

 

2. Služby

V roce 2018 bylo zaregistrováno 1.610 čtenářů, z toho 386 do 15 let. Knihovnu navštívilo 18.280 návštěvníků a 5.546 bylo návštěvníků on-line služeb (virtuální návštěvy).

Bylo zrealizováno celkem 78.222 výpůjček, z toho 16.625 byla periodika.

Počet výpůjček na jednoho návštěvníka byl 4,28 knihovních jednotek. Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře byl 48,53 knihovních jednotek.

Knihovna zprostředkovala 492 MVS pro jiné knihovny a dožadovala z jiných knihoven 47 MVS.

Nejvíce zastoupenými skupinami našich čtenářů jsou dle věku

do 15 let 389 (24%) a skupina mezi 40-49 lety 256 (16%).

Mužů navštěvujících knihovnu je 413 (25,5%) a žen je 1.117 (69%).

Nejvytíženějším dnem je středa, kdy jsou otevřeny všechny provozy.

Knihovnu navštěvuje 1.059 (65,5%) místních (obyvatelé Jaroměře) a 558 (35,5%) ostatních.

Na pobočkách Josefov i Na Zavadilce bylo upraveno internetové připojení potřebné pro náš knihovnický program Tritius, který je webovou aplikací. Tím se podstatně zkvalitnily a zrychlily služby  na těchto odděleních.

 

3. Události

Městská knihovna Jaroměř každoročně vyhlašuje literární soutěž pro žáky základních škol. Letos proběhl 35. ročník na téma “ Mám, nemám rád/ráda…“. Do soutěže bylo přijato 232 soutěžních prací a 15 vítězů bylo odměněno knižními dary od knižního velkoobchodu OPA.

Městská knihovna Jaroměř uskutečnila 42 kulturních akcí a 170 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Počet návštěvníků kulturních akcí byl 1035 a vzdělávacích akcí 3427.

Mezi pravidelné programy patří informační lekce pro žáky základních škol a besedy pro družiny, kdy knihovnice po celý školní rok připravují pro děti sérii besed.

Spolupracujeme se Střední školou řemeslnou Jaroměř (např. besedy o mediální manipulaci, regionální literatura), se speciální školou a s mateřskými školami, a to i na pobočkách (Josefov, Zavadilka).

Podařila se nám navázat spolupráce s místním gymnáziem, pro které jsme uspořádali přednášku Plagiátorství a citace (63 lidí).

Knihovna pořádá pravidelné akce jako je Noc s Andersenem (600 dětí) a Pasování prvňáčků (155 dětí).

Ke konci roku bylo z důvodů naprosté neefektivity ukončeno Čtení na Zavadilce, Herní klub na Zavadilce a Herní klub v hlavní budově.

Nabízíme rozvoz knih imobilním čtenářům.

V Městské knihovně Jaroměř letos proběhly tyto akce:

Mediální manipulace, Ze zámeckých kuchyní, Vietnam, Západ a jeho víra, Krypto měny (nejdelší přednáška 3,5 hodiny), Ema Destinnová (2 přednášky), Vietnam Tour de Putyk, Tajemství Třetí říše (45 lidí, převážně mužů), S Barčou o Superstar a Když vypráví Irena Fuchsová.

 

4. Knihovny a školy (současný stav spolupráce)

Knihovna má velmi dobrou spolupráci se všemi třemi základními školami. Všechny třídy všech škol prošly cyklem informačních lekcí. Na pobočkách v Josefově i Na Zavadilce se pravidelně konají tematické akce pro mateřské školy. V Josefově navštěvuje knihovnu pravidelně i speciální škola. Pro Střední řemeslnou školu pořádáme akce a podařilo se nám navázat kontakt s místním gymnáziem, které bylo na přednášce Plagiátorství a citace a projevilo zájem i o další vzdělávací akce.

Pravidelně pořádáme pro nižší ročníky základních škol Noc s Andersenem a Pasování prvňáčků. Vypisujeme literární soutěž, která je určena pro žáky základních škol.

Na besedy se nám hlásí i školy a mateřské školy z okolních vesnic.

Spolupracujeme s Městským muzeem v Jaroměři, kde katalogizujeme jejich fondy a revidujeme jejich záznamy v databázi.

Navázali jsme spolupráci s Národním památkovým ústavem v Josefově, kde se naše pracovnice pravidelně účastní jejich akcí pořádaných pro knihovníky jejich objektů.

 

5. Soupis publikací

….


Zpracoval:Mgr. Marta Valešová

Datum:11. 2. 2019

 

 

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..