1.  Úvod

Knihovnictví je dodnes jednou z nejvyhledávanějších veřejných služeb, které poskytují široké spektrum informací. Aby tato veřejná organizace uspěla i přes konkurenci jiných informačních zdrojů, je důležité směřovat veškeré cíle na dosavadní i budoucí čtenáře a uživatele. Pracovníci knihovny se denně probírají množstvím informací, které poskytuje internet, televize, noviny a další dostupné informační zdroje, díky nimž, jsou knihovny a její pracovníci stavěny do nelehké pozice. Aby si tyto veřejné organizace udržely nadále svojí pozici, která má mnohem pevnější kořeny, než výše uvedené novodobé informační zdroje, musí poskytnout čtenářům rozmanitou škálu stálých služeb, ale také určitý moderní nádech.

Důležité je zaměření na časovou a společensky zaměřenou potřebu čtenářů, kterou je třeba řídit určenými pravidly a standardy.

Knihovna je svou polohou v regionu i městě strategickým místem, které může sloužit pro dlouhodobý rozvoj občanských aktivit, zaměřených na požadavky obyvatel i návštěvníků z okolí.

Zjistit od zřizovatele a spolupracujících organizací jejich názory a možnosti týkající se spolupráce s knihovnou a najít způsoby kooperace mezi různými zájmovými skupinami, které působí ve městě a okolí. Knihovna bude podporovat rozvoj komunity, spolupráci s městem a její snahou bude koordinovaný postup při přípravě různých regionálních i obecných akcí.

2.    Souhrn

Městská knihovna Jaroměř v roce 2021 prošla mnoha výraznými změnami.

V době COVID -19 uzavření došlo k modernizaci dětského oddělení.

Vytvořilo se nové osvětlení v moderním a atraktivním stylu, došlo k výmalbě a k položení nové podlahové krytiny.

Postaveno bylo výukové a zážitkové pódium, které využívají nejen čtenáři, ale i další děti zde tráví svůj volný čas.

Knihovna zakoupila cca 100 stolních a edukačních her, o které knihovna rozšířila svůj fond. Ty velmi brzy našly mnoho svých uživatelů.

Zakoupeny byly i nové zajímavé doplňky např. hodiny v barvách oddělení, velká tabule na malování…

Byla rozšířena výpůjční doba o úterý od 12:30 do 16:00 hodin.

Pobočka Zavadilka rovněž prošla změnou. Byla vyměněna podlahová krytina a vymalováno.

U obou rekonstrukcí knihovně značně vypomohli pracovníci Technických služeb Jaroměř, Městského kulturního střediska a Pevnosti Josefov – Bastion No. I a podzemí.

Uskutečnily se tradiční akce pro všechny typy škol lokality, Pasování prvňáčků, Literární soutěž (38. ročník), lekce Informační gramotnosti a mnoho tematických přednášek pro MŠ a družiny ZŠ.

Veřejnosti byla předložena nabídka mnoha zajímavých besed s výjimečnými lektory. Za zmínku stojí například vyprávění rodáka a šéfkuchaře Radka Pálky, kastelána hradu Karlštejn Ing. Lukáše Kunsta, Babička a babičky Boženy Němcové, Alžběta Báthory a čachtické podzemí.

Mimo jiné proběhla v hale hlavní budovy výstava Albrecht z Valdštejna ve spolupráci s NPÚ Josefov.

Knihovna spolupracuje s Městským muzeem v Jaroměři, s Informačním centrem, s Městským kulturním střediskem a NPÚ Josefov.

Knihovna uspořádala teambuldingový vzdělávací výlet na hrad Karlštejn s Městským kulturním střediskem a Pevností Josefov – Bastion No. I a podzemí v rámci utužování vzájemných vtahů.

V červnu naši knihovnu navštívili pracovníci portálu Knihovny.cz z Moravské zemské knihovny v Brně. Prohlédli si Městskou knihovnu Jaroměř a chrám sv. Mikuláše s komentovanou přednáškou. A společně s našimi pracovnicemi podnikli exkurzi do Broumova. Zde jsme společně navštívili Městskou knihovnu s rekonstruovaným dětským oddělením a broumovský klášter.

Knihovna vydala 3 publikace pro své uživatele

  • Manuál pro objednávku knih ONLINE
  • … a což takhle dát si knihu (metodika)
  • Knihobot.cz – Dejte knihám druhou šanci (manuál)

Knihovna zprostředkovává službu „Kniha z knihovny“ a evidovala 40 objednávek a vydala 226 knih.

Velké oblibě se těší mezi uživateli i neuživateli knihovny náš volný výběr odepsaných a darovaných knih – „Knihy k rozebrání“.

Městská knihovna Jaroměř spravuje nejen metodicky 14 vesnických knihoven pro něž nakupuje, zpracovává a rozváží nové knihy. Ty jsou zakoupeny z finančních částek od obcí (dle Darovací smlouvy) a z financí na regionální funkce (částka rozpočítaná a věnovaná z krajského rozpočtu). Pravidelně v obecních knihovnách, dle Knihovního zákona a časového rozložení provádí Městská knihovna Jaroměř revize nejen jejich obecního fondu, ale i fondu zakoupeného za peníze dle Darovací smlouvy, ale i převedené obcí na účet knihovny.

Velký ohlas měla akce k „Týdnu knihoven“ s názvem „Kniha s překvapením“. Obdarovali jsme celkem 237 čtenářů bonusovými knihami získanými z portálu Team Library. Jednalo se o zabalené knihy, kde si čtenář vybral, ale nevěděl o jaký titul jde (prostě překvapení).

Jako každoročně se u nás v loňském roce zaučovaly dvě praktikantky, jedna byla SŠ a druhá VŠ. Vysokoškolsky vzdělávaná praktikantka u nás konvertovala videokazety z dětského oddělení a uskutečnila pro pracovnice knihovny Jaroměř přednášku o informační bezpečnosti.

V období voleb je knihovna městem využívána jako volební místnost.

V říjnu v knihovně proběhla beseda Imigrace Ukrajinců do ČR, která byla uspořádána hradeckou diecézi pro ukrajinské imigranty, přednášce předcházela prohlídka Chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři, kterou vedla naše pracovnice.

Knihovna rovněž nabízí donáškovou službu pro imobilní uživatele.

Josefovská knihovna slouží v dané příměstské lokalitě jako informační centrum. Poskytuje kopírování, pomoc s informacemi pro úřady a prodávají se zde lístky na divadelní představení – spolupráce s Městským kulturním střediskem.

Knihovna revidovala periodika, což znamená, že se hledala efektivita a využití docházejících titulů periodik.

Městská knihovna Jaroměř provádí revizi svých čtenářů, což znamená kontrolu všech čtenářských přihlášek s kontrolou, kdy naposled využili služeb knihovny a neaktivní uživatelé se archivují nebo anonymizují.

Knihovna darovala část svých vyřazených knih a videokazet Domovu pro seniory v Kratonohách.

Na příští rok plánujeme regeneraci osvětlení na oddělení pro dospělé.

Pro veřejnost na příští rok chystáme i nadále atraktivní témata přednášek.

Pro naše potencionální i stávající uživatele připravujeme ve spolupráci s Odbornou školou elektrotechnickou v Dobrušce videoprojekci „Průchod knihovnou“, pomůcku pro zlepšení orientace v knihovně.

Knihovna Jaroměř by ráda v roce 2022 rozšířila nabídku svých služeb pro uživatele o službu DNNT = Dokumenty nedostupné na trhu. Jedná se o službu, která nabízí možnost se dostat k dokumentům, které mají ještě ochranná autorská práva, jsou zdigitalizována. Jedná se o knihy vydané do roku 2001 a periodika vydaná do roku 2007. Díky začlenění Městské knihovny Jaroměř do portálu Knihovny.cz, by měli uživatelé, svými přihlašovacími údaji do našeho online katalogu, možnost dostat se i k dokumentům, které jsou digitalizované, ale neuplynula jim ještě ochranná autorská práva.

Věříme, že i v příštím roce budeme přístupni a vstřícní ke všem zájemcům o naše služby, které se i nadále budeme snažit poskytovat co nejkvalitněji a atraktivně pro všechny věkové kategorie.

Statistika (troška čísel)

Městská knihovna Jaroměř má dvě pobočky (Zavadilku a Josefov) a 13 obecních knihoven.

Celkový stav knihovního fondu                                                                                111 885

Z toho jiné dokumenty (brožury, hry a atd.)                                                                791

Periodika = počet odebíraných exemplářů                                                                   179

Přírůstky = počet zaevidovaných nových knih                                                            273

Úbytky = počet odepsaných (vyřazených) knih                                                           591

Registrovaní uživatelé (čtenáři, kteří zaplatili registraci na daný rok)               1 482

Registrovaných do 15 let (z celkového počtu)                                                             269

Návštěvníci celkem za rok 2021                                                                                28 806

Z toho:

Návštěvníci půjčoven                                                                                                  12  532

Návštěvníci kulturních akcí                                                                                             736

Návštěvníci vzdělávacích akcí                                                                                     3  888

Návštěvníci ostatních akcí                                                                                               494

Výpůjčky celkem                                                                                                          57  427

Výpůjčky naučná literatura                                                                                          6 198

Výpůjčky krásné literatura                                                                                         39 309

Výpůjčky naučná dětská literatura                                                                                 676

Výpůjčky krásná literatura pro děti                                                                            4 375

Výpůjčky periodik                                                                                                          6 757

Výpůjčky = prolongace (prodloužení)                                                                     21  831

Vzdělávací akce                                                                                                                      96

Kulturní akce                                                                                                                          17

Webové stránky návštěvnost                                                                                     33  630

Přírůstek výměnného fondu (peníze z  nákup knih obecních knihoven)                961

Síť knihoven

Městská knihovna Jaroměř je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř.

V lednu byla Obecním zastupitelstvem Velká Jesenice ukončena činnost Místní knihovny Veselice, ta byla vyřazena Ministerstvem kultury v říjnu z evidence knihoven.  Městská knihovna Jaroměř v rámci regionálních služeb metodicky obsluhovala v daném roce 14 obecních knihoven ve své lokalitě (regionu).  

Finanční zajištění knihoven

Městská knihovna Jaroměř obdržela od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 5 584 000,- Kč.

Tržby za vlastní výkony činily 209 679,- Kč.

Náklady na knihy a periodika byly ve výši 923 190, -Kč.

Městská knihovna Jaroměř obdržela od obecních knihoven svého obvodu darem 105 960,- Kč na nákup a zpracování nových knih pro jejich obecní fond.

Obec Nový Ples přispěl na základě veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup nových knih do výměnných fondů 3 000,- Kč

Zaměstnanci

Městská knihovna Jaroměř má celkem 8 pracovníků na celý úvazek, což znamená celkem 8 pracovních úvazků.

K 31. 12. 2021 měla Městská knihovna Jaroměř 1x VŠ pracovníka knihovnického směru, 1x VŠ pracovníka jiného směru (dětské oddělení), 2x SŠ knihovnického směru, 3x SŠ pracovníky ostatních směrů a jednoho pracovníka bez SŠ vzdělání, ale s ukončeným vyučením v oboru knihkupec s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi.

Doplňování odborného vzdělání zaměstnanců knihovny (počet pracovníků celkem-fyzické osoby k 31. 12.) 8 + praktikantka (cca2 x školení) Doplňování odborného vzdělání zaměstnanců knihovny (počet hodin celkem) 110 hodin

Vzdělávání odborných zaměstnanců knihoven

Profesní vzdělávání odborných zaměstnanců (počet pracovníků-fyzické osoby k 31. 12.)

 

8
Profesní vzdělávání odborných zaměstnanců (počet hodin celkem)

 

448
Počet odborných zaměstnanců, kteří splnili standard vzdělávání

(48 hod. ročně)

8

Knihovní fondy

V loňském roce jsme využili uzavření knihovny k velmi rázné a kritické aktualizaci periodik. Byla provedena revize všech odebíraných titulů na všech odděleních a zjišťována efektivnost nákupu jednotlivých periodických titulů. Následně došlo k ukončení odběru nevyužívaných titulů.

Nutno je i zmínit, že všechny výměnné fondy vrácené z obecních knihoven prochází aktuálností a revizí, zda je uchovat nebo odepsat, případně vyměnit opotřebovanější svazek z našeho fondu za svazek v lepší kondici z vesnických vrácených fondů.

I přes covidová opatření nebyl zaznamenán problém s nákupem a využitím knihovního fondu. V rámci organizační spolupráce se snažíme hledat a nakupovat knihy a periodika dle požadavků našich uživatelů a hledat pro ně atraktivní tituly, které naše čtenářská základna nejčastěji požaduje. Z tohoto důvodu a modernizace oddělení pro mládež bylo přistoupeno k nákupu atraktivních elektronických knih a stolních a vědomostních her od firmy Albi, což se velmi brzy odrazilo nejen ve využívanosti tohoto oddělení, ale i knihovny.

Knihovna i přes covidové problémy (uzavírání knihovny – 3,5 měsíce) překvapivě nemá tak výrazné rozdíly ve statistice oproti předešlým rokům. Je pravda, že velkou roli v tom hrají prolongace vypůjčených knih mezi čtenáři a hodně vyrovnala modernizace oddělení pro děti. Oddělení bylo otevřeno 1. 6. 2021 a následně proběhlo výrazné množství exkurzí s přednáškou různých ročníků základních škol, nejen od nich i od vedení města (Rada města) a kulturní komise, ale i z vesnických škol lokality a mateřských škol a neopominutelné jsou i návštěvy z MZK Brno a dalších knihovnic z jiných knihoven.

Knihovně se podařilo uspořádat velmi mnoho akcí s velkou účastí veřejnosti i všech stupňů škol. Pasování prvňáčků proběhlo až na začátku září, dle aktuální situace a potřeb základních škol.

Covidová doba uzavírky knihoven dokázala zvýšit zájem o naše online služby. Vzrostla návštěvnost našeho online katalogu, ale i našich webových i Fcb stránek. Díky pracovnici věnující se propagaci byli naši online uživatelé velmi dobře informováni. Bohužel ta skupina, která žádá nejvíce našich služeb, není nijak online přístupná, ale i ta si umí své informace získat.

Nejvýznamnější kulturní a vzdělávací akce jsou již popsány v odstavci 1 tohoto komentáře, netřeba je znovu vypisovat. Žádný průzkum spokojenosti nebyl prováděn, ale velmi často jsou nejen naši uživatelé oslovováni v prostorách knihovny i mimo ně a dotazování na jejich potřeby a spokojenost. Z jejich reakcí se odvíjí nejen změny ve službách, ale i nákup titulů, které preferují.

Neprofesionální knihovny

Městská knihovna Jaroměř se snaží v rámci svých možností a v rámci poskytnutých finančních darů od obcí na provoz jejich obecních knihoven plnit svou funkci zcela plnohodnotně. Jsme tu vždy a pro všechny ochotny pomoci nejen metodicky, ale i prakticky a manuálně. V letošním roce ukončila činnost dlouhodobá pracovnice Obecní knihovny Velichovky paní Ambrožová. V této knihovně proběhla v únoru velká revize, která odhalila mnoho nedostatků. Ve spolupráci s nejbližšími p. knihovnice se našla adekvátní náhrada za p. Ambrožovou a byla domluvena spolupráce a výměna byla zaučena, chyby byly v rámci možností odstraněny. Nová paní knihovnice bohužel byla a je v dlouhodobé neschopnosti, takže obecní úřad našel adekvátní náhradu, kterou naše pracovnice zaučila a velmi jí pomohla v plnohodnotném zapracování.

V Obecní knihovně Šestajovice ukončila svou pracovní činnost p, J. Mervartová z důvodu přesídlení z Šestajovic do Domu s pečovatelskou službou Jaroměř. V této knihovně měla proběhnout na podzim 2020 velká aktualizace fondu, vyřazování a případné přebalování knih. Následně na to měla navazovat předávací akce nové knihovnici. Z důvodu onemocnění COVID 19 p. starostky tato akce nebyla uskutečněna. Tato akce úspěšně proběhla v letošním roce. Proběhla revize, vyřazování, předávání a zaučení nové paní knihovnice.

Z důvodu onemocnění p. Mačkové, knihovnice v Místní knihovně Veselice bylo projednáváno s Obecním úřadem Velká Jesenice působení knihovny, které nakonec v prosinci roku 2020 vyústilo v rozhodnutí Zastupitelstva Obce Velké Jesenice, že od 1. 1. 2021 bude Místní knihovna ve Veselici zrušena.

Městská knihovna Jaroměř provedla revizi knihovního fondu v Místní knihovně Veselice a fond byl odepsán, protože v místnosti se topilo v kamnech a tituly byly znehodnoceny uhelným prachem a zplodinami. Následně knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem Velká Jesenice zažádala na Ministerstvu kultury ČR o vyřazení knihovny z evidence knihoven. Covidová opatření a omezení způsobila, že oficiálně byla Místní knihovna Veselice z evidence knihoven vyřazena až v říjnu 2021.

Městská knihovna Jaroměř se snažila během celého roku 2021 nejen nakupovat knihy dle jejich uživatelských požadavků, ale jim je i dodat (rozvést). Kromě toho se snažila být vždy metodicky přístupná a vstřícná na všechny požadavky svých obecních knihoven a být s nimi v úzkém styku.

V listopadu 2021 po dlouhé době proběhl aktiv pro obecní knihovníky za účasti metodiček z náchodské knihovny.

Počty pořízených knih z darů obecních úřadů na nákup nových knih a z regionálních peněz na tyto knihovny lze vyčíst ze statistik.

3.    Přehled akcí 2021

LEDEN

 

ZAVŘENO
ÚNOR

17. 2. – VÝDEJNÍ OKÉNKO (hlavní budova, dětské, Josefov)

19. 2. – vytvoření MANUÁLU PRO OBJEDNÁVKU KNIH Z ONLINE KATALOGU

BŘEZEN

1. 3. – Vyhlášení 38. ročníku LITERÁRNÍ SOUTĚŽ„Život bez školy“ aneb „Nouzový stav očima žáků a studentů“

 3. 3. – modernizace pobočky NA ZAVADILCE – vystěhovávání (MKS – Podzemky = stěhování (Technické služby Jaroměř, Podzemky + MKS)

výmalba, podlaha, elektrika a stěhování zpět Podzemky + MKS)

29. 3. – modernizace DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ – osvětlení, výmalba (pomoc Technické služby, Podzemky a MKS)

DUBEN

12. 4. – VÝDEJNÍ OKÉNKO – dospělé + dětské oddělení

13. 4. – OTEVŘENÍ POBOČEK (Josefov +Zavadilka)

Modernizace dětského oddělení (podlaha, truhláři = výstavba patra)

KVĚTEN

10. 5. – OTEVŘENÍ DOSPĚLÉHO ODDĚLENÍ

VÝDEJNÍ OKÉNKO

– dětské oddělení – modernizace = truhláři výstavba patra, světla podhledy

ŠKOLENÍ REGION – Jaroměř a okolí – jaroměřské náměstí, chrám sv. Mikuláše, kostel sv. Jakuba (Pavla Karásková)

20. 5. – Městská knihovna – 10 lidí

31. 5. – MKS + Podzemky – 16 lidí

26. 5. – Kulturní komise – 12 lidí

Ukončení 38. ročníku literární soutěže: “ŽIVOT BEZ ŠKOLY aneb “Nouzový stav očima žáků a studentů“ (ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Josefov) = 154 odevzdaných prací

ČERVEN

1. 6. – OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Výstava – ALBRECHT Z VALDŠTEJNA – velký stavebník (1621-1634) = 638 uživatelů

 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST + EXKURZE na dětském oddělení

– MŠ Knappova – 38

– ZŠ Boženy Němcové – 139

– ZŠ Na Ostrově  – 301

– ZŠ Česká Skalice – 45

= 527 žáků + 52 nových přihlášek (registrací)

9. 6. – „SKŘÍTCI KNIHOVNÍČCI“ – výstava MŠ Knappova – 23

17. 6. – KARLŠTEJN – teambuilding (Městská knihovna + Městské kulturní středisko (divadlo Jaroměř), Pevnost Josefov – Bastion No. I a podzemí) 28 lidí

23. 6. – návštěva zaměstnanců MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY Brno (Portál Knihovny.cz) – prohlídka knihovny + prohlídka chrámu sv. Mikuláše – 7 lidí

24. 6. – Exkurze MĚSTSKÁ KNIHOVNA BROUMOV, broumovský klášter Řádu svatého Benedikta – exkurze – počet lidí 8 lidí

24. 6. – MZK = zprostředkovaná Exkurze Městská knihovna Broumov, broumovský klášter Řádu svatého Benedikta – exkurze –  5 lidí

… A COŽ TAKHLE DÁT SI KNIHU (užitečná informace = Manuál pro uživatele)

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – vyhodnocení – 39 oceněných prací + předání ocenění

ČERVENEC-SRPEN

PRÁZDNINY

Nákup elektronických knih a společenských her od ALBI pro dětské oddělení

ZÁŘÍ

6. – 10. 9. – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE (ZŠ Boženy Němcové, Na Ostrově, Josefov, Rychnovek-Zvole) – 145 dětí

15. 9. – RADEK PÁLKA, šéfkuchař Hotelu Duo Praha – beseda – 27 lidí

29. 9. – ING. LUKÁŠ KUNST, kastelán hradu Karlštejn – beseda – 43 lidí

KNIHOBOT. CZ – Dejte knihám druhý život – vytvoření návodu na postup – užitečné informace

ŘÍJEN

4 – 10. 10. – TÝDEN KNIHOVEN – Knihy s překvapením – 161

 5 – 6. 10. – VOLBY – 268 lidí

 7. 10. – MARTA ZEMANOVÁ – O babičce a Babičkách Boženy Němcové – beseda – 13 lidí

10. 10. – IMIGRACE UKRAJINCŮ DO ČR – beseda – 17 lidí

20. 10. – MILAN ZACHA KUČERA – Alžběta Báthory a čachtické podzemí – beseda – 17 lidí

INFORMAČNÍ + ČTENÁŘSKÁ MINIMA – 1. stupeň ZŠ Boženy Němcové + družina, MŠ Na Zavadilce, ZŠ speciální a praktická Josefov

LISTOPAD10. 11. – LUKÁŠ LACINA – Architektura je služba!
PROSINEC

Nabídka odepsaných a darovaných knih – „Knihy k rozebrání“

V hale hlavní budovy jsou čtenářům nabízeny knihy a časopisy, které knihovna odepsala ze svého fondu nebo čtenáři přinesli z pozůstalosti nebo domácí nepotřebnosti po svých rodinných příslušnících.

Spolupráce pobočky Josefov s MKS (Městským kulturním střediskem)

Prodej vstupenek na divadelní představení

Plnění informačního centra v dané lokalitě (kopírování, skenování, tisk)

 

Mgr. Marta Valešová

ředitelka Městské knihovny Jaroměř

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..