knihovni-rad

Obsah

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Jaroměř schválenou zastupitelstvem města usnesením ze dne 23. 10. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), je konkretizován a aktualizován.

 

Knihovní řád Městské knihovny Jaroměř

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna Jaroměř (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem návštěvníkům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

 1. Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Jedná se o tyto služby:
  • absenční a prezenční půjčování dokumentů
  • meziknihovní výpůjční služby a meziknihovní informační služby ústní
  • informační služby ústní
  • zpřístupnění databází, k nimž má knihovna bezplatný přístup
  • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy

 

 1. Placené služby knihovna poskytuje v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, 3, 4 knihovního zákona, jedná se např. o tyto služby:
 • půjčování dokumentů, které mají povahu zvukového či zvukově obrazového záznamu (ve smyslu autorského zákona)
 • zpřístupňování dokumentů z jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci reprografických služeb
 • doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven (poštovné a balné)
 • mezinárodní meziknihovní služby (prostřednictvím pověřené knihovny)
 • písemné informační služby a rešerše
 • – práce na počítači (tzv. strojový čas)
 • – reprografické služby
 • – tisk z databází a Internetu
 • – rezervace vybraných dokumentů

 

 1. Další služby:
 • – pořádání instruktáží o knihovně a jejím využívání
 • – webové stránky knihovny
 • – pořádání besed, přednášek apod.

 

Knihovna je oprávněna požadovat za poskytování služeb úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 1. Veškeré finanční úhrady (registrace, úhrady placených služeb, sankce apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) a knihovního zákona ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatelů
 1. Registrovaným uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Další (nepovinné) kontaktní údaje čtenáře (jde o údaje, které knihovna nepožaduje, ale které čtenář sám uvede) jsou akademické tituly, kontaktní adresa čtenáře, pracoviště/škola, další možná spojení na čtenáře, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně).

Změny identifikačních údajů je čtenář povinen hlásit knihovně bez zbytečného odkladu.

 1. U dětí do 15 let vyplňuje přihlášku zákonný zástupce. Základní (povinné) identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá, jsou údaje o zákonném zástupci v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.
 2. Uživatel, který nedá knihovně souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tzn. např. prezenční výpůjční služby, informační služby, reprografické služby. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ.
 3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/2679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku knihovny a knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb knihovnou, smluvní vztah knihovny se čtenářem o výpůjčce, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

 

Zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/2679 – GDPR,

Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

 

 1. Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb. Knihovna se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s poskytováním knihovnických služeb a zachovávat při tom všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/2679.

 

Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
 1. Uživatelé (čtenáři) jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Čtenářům není povoleno v prostorách knihovny kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a používat mobilní telefony v prostorách výkonu referenčních služeb (půjčovnách).
 2. Jestliže uživatel (čtenář) nedodržuje opatření uvedená v odstavci 1, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně na adresu knihovny nebo ústně službu konajícímu knihovníkovi.

 

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky knihovny uživatelem
 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce čtenáře je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
 2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v knihovně.
 5. Po dohodě s pracovníkem odpovědným v referenčních službách, je možné připojit a použít vlastní paměťové médium ke knihovnímu PC a použít soubory na tomto médiu uložené.
 6. Uživatel se nesmí:
 • 1 žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud čtenář získá nelegální privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníku referenčních služeb (knihovníku)
 • 2 vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 2. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.,

 

o kterých uživatele informuje knihovník.

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 2. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon Č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní související předpisy).

 

ČI. 6

Přístup do knihovny (studovny – celá knihovna je studovnou – rozmístněním studijních míst)

 1. Přístup do studovny knihovny je povolen i bez čtenářského průkazu.
 2. V knihovně je zakázáno požívat potraviny a alkoholické nápoje.
 3. Vstup se zvířetem (pes), je vždy na odpovědnosti doprovodu zvířete. Ten, kdo se zvířetem přijde, zodpovídá za případné škody, újmu na zdraví či ohrožení uživatelů knihovny a odborné obsluhy knihovny.

 

ČI. 7
Práva a povinnosti čtenářů v knihovně (studovně)
 1. Čtenář má právo studovat ve studovně dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 2. Čtenář má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy – ( např. příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy).
 3. Čtenář má právo vypůjčit si dokumenty zapůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služby). Čtenář může studovat v knihovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.
 4. Čtenáři jsou povinni chovat se v knihovně tiše a ohleduplně k ostatním čtenářům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

 

III. Výpůjční řád

ČI. 8
Způsoby půjčování
 1. Čtenářům (uživatelům) se půjčují dokumenty z knihovního fondu prezenčně, registrovaným čtenářům i absenčně. Pokud knihovna nemá dokument ve svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).
 2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb v souladu s knihovním zákonem (257/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny NK ČR.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčený.
 4. Pro půjčování/výpůjčky dokumentů z knihovních fondů platí příslušná ustanovení zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Čl. 9

Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky knihovních dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O způsobu půjčení dokumentu rozhoduje knihovna v souladu se zákony: zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákonem č. 257/2001, knihovní zákon a v souladu s ceníkem knihovny, který je přílohou tohoto KŘ.
 2. Mimo prostory knihovny (absenčně) se zásadně nepůjčují následující dokumenty:

– dokumenty, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození (regionální fond)

– dokumenty, které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny

– dokumenty, jejichž běžné půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení např.: autorských práv (zákon č.121/2000 Sb.)., Listiny základních práva svobod (č.2/1993 Sb.) atd.

– dokumenty, které byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení prezenčně jako podmínku.

 

ČI. 10

Postupy při půjčováni

 1. Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, knihovna podle možností a na žádost čtenáře rezervuje, případně si čtenář zadá rezervaci on-line. Žádá-li stejný dokument k rezervaci najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky rezervace. Rezervační lhůta je 2 týdny. Rezervace dokumentů je placenou službou (viz ceník knihovny).

 

Čl. 11

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování dokumentů (mimo prostory knihovny) je 4 týdny. Výpůjční lhůta meziknihovní výpůjční služby je stanovena půjčující knihovnou.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena. U řádných absenčních výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát (požádá-Ii o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-Ii dokument další čtenář), maximálně však na 100 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky prezenční i pro výpůjčky absenční, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 

Čl. 12

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 13

Práva a povinnosti čtenářů pro absenční půjčování

 1. Čtenář odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud není o vrácení dokumentu ukončen záznam ve výpůjčním protokolu.
 2. Vrací-Ii čtenář vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 3. Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený absenčně ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři sankci za prodlení s vrácením dokumentu. Výše sankce se stanoví dle platného ceníku knihovny.
 4. Do vypořádání pohledávek knihovny za čtenářem má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

Čl. 14

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb (MVS). Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15

Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit knihovně ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu (včetně obalu nebo čárového kódu).
 2. Čtenář je povinen nahradit knihovně újmu – škodu za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu nebo jeho části (u vícesvazkových děl) požaduje knihovna po čtenáři tyto náhrady:
 • 1 dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality
 • 2 jestliže náhrada podle předcházejícího bodu 3.1 není možná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, informační a umělecké hodnoty
 • 3 jestliže náhrada není možná podle bodů 3.1 a 3.2, platí čtenář knihovně smluvní sankci ve výši pořizovací ceny dokumentu
 1. Vedle náhrady za poškození, zničení nebo ztrátu dokumentu nebo jeho části podle bodů 3.1 – 3.3 platí čtenář knihovně též sankci za znehodnocené knihovnické zpracování (viz ceník knihovny).
 2. Za poškození čárového kódu vypůjčeného dokumentu či jiné vypůjčené věci platí čtenář knihovně sankci (viz ceník knihovny).
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek knihovny za čtenářem má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

Čl. 16
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu MěK Jaroměř
 1. Poplatek za prodlení s vrácením dokumentu

Povinnost čtenáře platit knihovně sankci za prodlení s vrácením dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-Ii poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se

na nejbližší (další) výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.

První upomínka z prodlení se u knih počítá od 1. dne prodlení, druhá upomínka od 32. dne prodlení a třetí upomínka od 63. dne prodlení. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje dopis, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, případně neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta čtenářského průkazu

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu platí čtenář knihovně smluvní sankci (viz ceník knihovny).

 

Čl. 17
Náhrada všeobecných škod

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář knihovně podle platných obecně závazných předpisů, zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.
 2. Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 3. Ruší se původní Knihovní a Výpůjční řád
 4. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 

 1. Přílohy Knihovního řádu
 2. Ceník služeb
 3. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

Platnost od 1. 8. 2018

 

 

V Jaroměři dne 1. 8. 2018

 

Marta Valešová

podpis vedoucí knihovny