knihovni-rad

Obsah

I. Základní ustanovení
Čl. 1  Právní zakotvení
Čl. 2  Poslání a činnost knihovny
Čl. 3  Veřejné knihovnické a informační služby

II. Uživatelé knihovních a informačních služeb
Čl. 4  Vymezení pojmů
Čl. 5  Registrace a přeregistrace uživatele
Čl. 6  Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
Čl. 7  Pokyny pro užívání výpočetní techniky

III. Výpůjční řád
Čl. 8  Obecná ustanovení k výpůjčním službám
Čl. 9  Registrace a přeregistrace uživatele
Čl. 10  Čtenářský průkaz
Čl. 11  Způsoby půjčování
Čl. 12  Rozhodnutí o půjčování
Čl. 13  Počet vypůjčených svazků
Čl. 14  Postupy při půjčování, rezervace
Čl. 15  Výpůjční lhůta
Čl. 16  Vrácení vypůjčeného dokumentu
Čl. 17  Práva a povinnosti uživatelů ve studovně
Čl. 18  Cirkulační výpůjční služba
Čl. 19  Meziknihovní výpůjční služba
Čl. 20  Reprografické a jiné kopírovací služby
Čl. 21  Půjčování na výstavy

IV. Postihy za nedodržení výpůjčního řádu
Čl. 22  Náhrada škod všeobecně, ztráty a náhrady
Čl. 23  Zálohy, kauce a placení předem
Čl. 24  Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

V. Závěrečná ustanovení
Čl. 25  Výjimky z knihovního řádu
Čl. 26  Doplňky Knihovního řádu
Čl. 27  Účinnost Knihovního řádu

I. Základní ustanovení

Čl. 1  Právní zakotvení
V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Jaroměři a podle § 4, odst. 6 Knihovního zákona č. 257/2001 Sb., (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád. Podle § 4. odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon), Vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku, Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., Zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Budova Městské knihovny, knihovní fond a veškeré zařízení je majetkem města Jaroměře.

Čl. 2  Poslání a činnost knihovny
Městská knihovna v Jaroměři (dále jen Měk) je základní veřejně přístupnou knihovnou, která svými službami významně přispívá k rozvoji všeobecné vzdělanosti a kultury v Jaroměři i v celém regionu. Plní nezastupitelnou funkci veřejné městské knihovny. Měk získává svůj fond se zřetelem k potřebám svých uživatelů, dokumenty zpřístupňuje s ohledem na právo občanů na všeobecnou dostupnost informací. Měk plní nezastupitelnou funkci centra jaroměřského regionu pro získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování tématicky univerzálního knihovního fondu. Z hlediska typu dokumentů tvoří základ knihovního fondu monografie a seriály. Měk podle možností buduje i fond audiodokumentů, okrajově i bibliografické a dokumentografické databáze a další typy informačních pramenů. Poskytuje vnitrostátní a mezinárodní výpůjční službu, organizuje vzdělávací akce pro pracovníky knihoven regionu a ostatní uživatele.

 Čl. 3  Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14 výpůjční služby v hlavní knihovně a pobočkách
aa)  půjčování v budově knihovny (prezenční)
ab)  půjčování mimo budovu knihovny (absenční) meziknihovní služby
ba)  meziknihovní služby v rámci ČR
bb)  mezinárodní meziknihovní služby, cirkulační služby, reprografické a jiné kopírovací služby, informační služby
ea)  poradenská informační služba o katalozích, bázích dat a využívání knihovny
eb)  bibliograficko informační služba, informace bibliografického a faktografického charakteru z primárních a sekundárních pramenů
ec)  lokačně-informační služba, zjišťování a informace o dostupnosti fondů
ed)  přístup do bází dat lokálních i na síti
ee)  přístup na internet
ef)   konzultační služba, elektronické služby, propagační služby
ga)  novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
gb)  pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí
gc)  vzdělávání uživatelů, pořádání instruktáží o knihovně a jejím využívání, lekce knihovnického minima, informatiky, exkurze po knihovně
gd)  vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, katalozích, knihovním fondu apod.
ge)  www stránky knihovny
gf)   pořádání besed, přednášek a podobných akcí pro uživatele
gg)  audiovizuální programy pro a speciální školy
ha)  vydávání publikací regionálního charakteru
hb)  centrální služby pro Obecní knihovny jaroměřského regionu (získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu)

Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4 odst. 2, písm. a) až c) KZ resp. odst. 3 a 4 tamtéž. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za některé reprografické a kopírovací služby (dle příl. KŘ)a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za službu, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

Přehled pracovišť poskytujících služby uživatelům knihovny:
odd. pro dospělé
odd. pro mládež
internetová studovna a čítárna
oddělení regionální literatury
oddělení střediskových služeb
městské pobočky Zavadilka a Josefov

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 Čl. 4  Vymezení pojmů

4.1   Knihovna je přístupná všem občanům, kteří mají zájem o služby knihovny. Podle zvoleného způsobu užívání služeb knihovny jsou dálevymezeny pojmy:
návštěvník – každá osoba, která vstoupí do knihovny za účelem využít služeb instituce
stálý uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrována a vlastní čtenářský průkaz. Kolektivní členství je nepřípustné
jednorázový uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která zaplatila jednorázový poplatek

Čl. 5  Registrace a přeregistrace uživatele
Stálým či jednorázovým uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření každý občan České republiky starší 15 let, který nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, popř. nebyl omezen (ustanovení § 10. odst. 1 Občanského zákoníku) děti a mládež do 15 let s písemným souhlasem rodičů zletilý příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému či přechodnému pobytu v ČR. Stálí a jednorázoví návštěvníci mají volný přístup do všech pracovišť pro poskytování veřejných služeb, a to v rozsahu stanovené provoz ní doby. Na ostatní pracoviště, s výjimkou skladů, je návštěvníkům knihovny povolen přístup pouze v doprovodu pracovníka daného pracoviště. Návštěvníci nemají přístup do skladů knihovního fondu. Ve smyslu zákona č. 1041/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č.101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Součástí Měk Jaroměř jsou půjčovny v městských částech Jaroměře. Režim využívání služeb je totožný se zásadami provozu Měk. Uživatel zaregistrovaný v kterékoliv půjčovně má přístup do všech půjčoven v Jaroměři na jeden průkaz. Registrační poplatek může zaplatit v kterékoliv půjčovně. Při půjčování v ostatních půjčovnách je povinen předložit doklad o zaplacení registračního poplatku. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovního fondu, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinnosti uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

·       č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ)
·       č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
·       č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
základní identifikační údaje uživatele
aa)   příjmení, jméno, trvalé bydliště a datum narození
ab)   děti do 15 let se přihlašují v oddělení pro děti a mládež nebo na pobočkách.

Přihláška vyžaduje písemný souhlas rodičů, kteří ručí za správnost údajů uvedených v přihlášce. Na přihlášce dítěte jsou rodiče povinni uvést základní identifikační údaje jednoho z nich. Po dosažení věku 15 let se osobním dokladem zaregistrují v oddělení pro dospělé nebo na pobočkách.

ac)   registrace uživatelů na pobočkách je totožná s registrací v hlavní knihovně
ad)   uživatel je povinen základní identifikační údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním identifikačních údajů, může využívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně např. čítárnu a internetovou studovnu.
ae)   služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna platný průkaz uživatele, lze poskytnout pouze těm uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle OP.
af)   knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před příslušným zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi aby tomuto zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je rodné číslo, respektive u zahraničních uživatelů jeho vykonstruovaná hodnota.

další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
ba)   akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště, škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail)

Knihovna dále o uživateli vede údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – vzdělání, obor, profese, údaje služební:
ba)   údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele
bb)   údaje o tzv. transakcích-uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace,  upomínky, poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ.
údaje účetní:
ca)   údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle zákona č. 101/2000 Sb.

Čl. 6  Základní práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků knihovny
6.1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
6.2 V Měk není dovoleno uživatelům kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky, konzumovat potraviny a nápoje. Vstup není povolen se zvířaty ohrožujícími majetek Měk. či zdraví a život uživatelů a pracovníků knihovny.
6.3 Uživatelé nesmí používat mobilní telefon v prostorách Měk s výjimkou vstupní haly.
6.4 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zároveň zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
6.5 Připomínky, podněty a návrhy k činnosti Měk může uživatel podávat ústně nebo písemně vedoucímu pracoviště, jehož se připomínka týká. Jestliže nebylo podáno dostatečné vysvětlení nebo závada nebyla v přiměřené době odstraněna, může návštěvník své připomínky přednést přímo řediteli knihovny.

Čl. 7  Pokyny uživatelům a návštěvníkům pro využívání výpočetní techniky
7.1 Uživatel nesmí užívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném pracovišti účelem, ke kterému je určeno.
7.2 Uživatel je povinen:
a) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto
7.3 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
7.4 Uživatel může kopírovat pouze na nosiče zakoupené v knihovně informace získané z bázi dat zpřístupněných v síti knihovny nebo internetu.
7.5 Uživatel nesmí:
a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen skutečnost neprodleně ohlásit službě.
b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů či šířen počítačových virů.
7.6 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.
7.7 Provoz knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické nebo softwarové údržby sítě, výpadku elektrické energie případně z jiných závažných důvodů.
7.8 Získané informace a data v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu slouží výhradně osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
7.9 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech)
7.10 Uživatel knihovny má povoleno používání vlastního přenosného počítače za předpokladu, že práce s počítačem neruší a neomezuje ostatní uživatele a zaměstnance knihovny. Připojení vlastního počítače k počítačové síti je přísně zakázáno.

III. Výpůjční řád

Čl. 8  Obecná ustanovení k výpůjčním službám 8.1 Pro půjčování knihovního fondu platí smlouva o výpůjčce, tj. ustanovení části osmé (Závazkové právo) hlavy šesté Občanského zákoníku ve znění pozdějších novel a příslušná ustanovení KŘ. Práva původců informací obsažených v knihovním fondu Měk jsou chráněna autorským zákonem. Veškerá data a informace získané v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určena pro osobní potřebu uživatele knihovny. Uživatelům není dovoleno je jakoukoliv formou úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet a případně distribuovat.

Čl. 9  Registrace a přeregistrace uživatele
9.1 Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním tj. ověřením totožnosti uživatele, uložením předepsaných identifikačních údajů do databáze uživatelů knihovny a vyplněním registračního formuláře. Další viz Čl. 5 KŘ.

Čl. 10  Čtenářský průkaz
10.1 Každý uživatel knihovny obdrží po zaplacení manipulačního poplatku (viz. příloha KŘ) čtenářský průkaz. jeho platnost je 12 měsíců, po jeho předložení může využívat služeb všech oddělení včetně poboček. Čtenářský průkaz je nepřenosný! Knihovna nenese odpovědnost za jeho zneužití.
10.2 Případnou ztrátu, zničení či poškození čtenářského průkazu je uživatel povinen knihovně neprodleně nahlásit. Uživatel požádá Měk o vydání náhradního čtenářského průkazu, který mu je vydán za poplatek. Po uplynutí platnosti průkazu je uživatel v případě dalšího zájmu o služby knihovny povinen obnovit jeho platnost tzv. přeregistraci, při níž předkládá k ověření údajů doklad o totožnosti.

Čl. 11  Způsoby půjčování
Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu Měk Jaroměř, případně z jiných knihoven (po objednávce MVS, MMVS),pokud půjčující knihovna nestanoví jinak. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové báze.
Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 12  Rozhodnutí o půjčování
12.1 Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
12.2 Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty – výpůjční exempláře
12.3 Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
d) jestliže byly půjčeny ze zahraničních nebo českých knihoven, jež stanovily prezenční půjčení jako podmínku
12.4 Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, regionálních, případně jiných fondů, dokumenty ohrožen nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

Čl. 13  Počet vypůjčených svazků
13.1 Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno maximálně 30 položek tj. knih a časopisů včetně 2 exemplářů CD-ROMů, pokud jsou součástí nebo doplňem knižních dokumentů. Ostatní CD-ROMy slouží pouze k prezenčnímu půjčování. Půjčování CD-ROMů se řídí platným autorským zákonem.
13.2 Při jednorázové výpůjčce je možno realizovat výpůjčky tří dokumentů
13.3 Měk má právo omezit počet výpůjček (na dva dokumenty) u vzácných nebo cenných publikací. Stanovené omezení vyplývá z požadavku nutné ochrany knihovního fondu určené zákonem.
13.4 V budově může mít uživatel současně vypůjčeny nebo rezervovány 3 dokumenty.
13.5 Půjčování dokumentů na pobočkách je totožný s půjčováním v hlavní knihovně.

Čl. 14  Postupy při půjčování, rezervace
14.1 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Pokud tak neučiní, budou později zjištěné závady přisouzeny jemu.
14.2 Uživatel je povinen si po převzetí výpůjček ihned zkontrolovat doklad o výpůjčce a odsouhlasit jej se skutečností. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
14.3 Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli dokument, který není dostupný ve volném výběru a to v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Požadavky jsou vyřizován průběžně v časovém intervalu, který umožňuje běžný provoz knihovny. Lhůta pro vyhledání a půjčení dokumentů po objednávce bez signatury se prodlužuje o dobu nutnou k zjištění a ověření signatury dokumentu.
14.4 Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje za finanční úhradu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Uživatel musí mít rezervovány najednou nejvýše tři dokumenty.
14.5 Údaje o stávajícím držiteli výpůjčky knihovna nesděluje.
14.6 Materiály, které knihovna nevlastní, může Měk objednat uživateli z jiné knihovny za úhradu nákladů, hrazenou uživatelem.

Čl. 15  Výpůjční lhůty
15.1 Základní výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je jeden měsíc.
15.2 Výpůjční lhůta může být prodloužena. U řádných výpůjček mimo budovu se může výpůjční lhůta prodloužit 2x o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Prodlužování výpůjčky se provádí vždy v oddělení, kde byla realizována.
15.3 V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
15.4 Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo knihovnu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší lhůtu nelze prodloužit.

Čl. 16  Vrácení vypůjčeného dokumentu
16.1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, psaním poznámek na okraj nebo jiný způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
16.2 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj celou dobu, kdy má dokument půjčen, dokud má knihovna o výpůjčce
16.3 Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, případně zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
16.4 Jestliže uživatel nevrátil dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení a po zaslání písemných upomínek i poplatky za upomínky.
16.5 Jestliže uživatel ano po upomenutí dokument půjčený mim o budovu nevrátí, bude se vracení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
16.6 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 17  Práva a povinnosti uživatelů ve studovně
17.1 Uživatel má právo si do studovny vypůjčit dokumenty z knihovního fondu knihovny.
17.2 Uživatel ve studovně má právo užívat volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příruční knihovny. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin.
17.3 Uživatel má právo vypůjčit si a studovat ve studovně dokumenty vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby).
17.4 Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
17.5 Uživatelé mohou ve studovně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovního fondu a zařízení knihovny. Do prostoru studovny se nesmějí vnášet potraviny a tekutiny.

Čl. 18  Cirkulační výpůjční služba
18.1 Uživatel může ve výjímečných případech požádat o cirkulační výpůjční službu, která spočívá v průběžném půjčování jednotlivých čísel běžného ročníku zahraničních i tuzemských periodik. Žádá-li stejné periodikum najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. O zařazení uživatelů do cirkulace určitých periodik rozhoduje knihovna.

Čl. 19 Meziknihovní služby
19.1 Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na pořádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb., a metodických pokynů NK ČR. Meziknihovní služba je uživateli poskytována za úhradu nákladů.

Čl. 20  Reprografické a jiné kopírovací služby
20.1 Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
20.2 Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny (interních materiálů), nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
20.3 Reprografické a jiné kopírovací služby z interních materiálů jsou uživatelům pouze ke studijním účelům.
20.4 Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
20.5 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského práva a v souladu s ustanovením knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 21  Půjčování na výstavy
21.1 Smlouva mezi pořadateli výstav a knihovnou stanoví podmínky pro výběr, půjčení, bezpečnost a pojištění knihovních fondů knihovny během přípravy pořádání a likvidace výstavy.
21.2 Podle podílu knihovny na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si knihovna může vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel výstavy.
21.3 Výpůjční lhůta u exponátů půjčovaných na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy plus deset dnů, pokud nestanoví smlouva mezi pořadatelem výstavy a knihovou jinak.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 22  Náhrada škod všeobecně, ztráty a náhrady
22.1 Uživatel (instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle obč. zák. č. 509/1991 Sb., § 442, ods. 2, kde se stanoví, “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však poškozený a je-li to možné a účelné hradí se škoda uvedením do původního stavu.“).
22.2 O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.
22.3 Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality.
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna s uživatelem dohodnout náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny.
c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
ca) cena dokumentu podle ceny na trhu v době ztráty
cb) cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu)
22.4 Při postupu podle bodu b, c, je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
22.5 Při náhradě podle bodu a-c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.
22.6 Při náhradách podle bodu b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu manipulační poplatek za jeden dokument.
22.7 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá podle obecně platných předpisů.
22.8 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo poškození dokumentu.
22.9 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
22.10 Nedodržuje-li uživatel opakovaně ustanovení KŘ a za porušování právního řádu České republiky ve vztahu k Měk, má Měk právo odepřít mu dočasně případně trvale další poskytování služeb.

Čl. 23  Zálohy, kauce a placení předem
23.1 Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
23.2 Při půjčování mimo budovu může knihovna u cenných a vzácných dokumentů žádat jako záruku složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

Čl. 24 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
24.1 Za nedodržení výpůjční lhůty vybírá knihovna poplatky z prodlení a za ní dle přílohy Knihovního řádu, a to v následujících termínech:
poplatek z prodlení po 31 dnech, tento není zasílám písemně
upomínka po dalších 31 dnech, je zasílána písemně
upomínka po dalších 31 dnech, je zasílána písemně
upomínka po dalších 31 dnech, je zasílána písemně
doporučený dopis
Pro vybírání poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky od poplatku z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních výpůjčních služeb mezi knihovnami, nevyhoví-li uživatel upomínkám, bude vrácení výpůjčky vymáháno právní cestou v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
24.2 Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle přílohy KŘ.
24.3 Nehlášená změna adresy:
a) za zjišťování neohlášené adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.
24.4 Propadnutí kauce:
a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, propadá kauce stanovená na výpůjčku dokumentu v plné výši ve prospěch knihovny.
b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 25  Výjimky z Knihovního řádu
25.1 Výjimky z KŘ povoluje ředitel nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 26  Doplňky Knihovního řádu
26.1 Nedílnou součástí KŘ je Ceník služeb a poplatků, provozní doba Městské knihovny a poboček.

Čl. 27  Účinnost Knihovního řádu
27.1 Tento knihovní řád byl schválen městskou radou a nabývá na účinnosti