1.  Úvod

Knihovnictví je dodnes jednou z nejvyhledávanějších veřejných služeb, které poskytují široké spektrum informací. Aby tato veřejná organizace uspěla i přes konkurenci jiných informačních zdrojů, je důležité směřovat veškeré cíle na dosavadní i budoucí čtenáře a uživatele. Pracovníci knihovny se denně probírají množstvím informací, které poskytuje Internet, televize, noviny a další dostupné informační zdroje, díky nimž, jsou knihovny a její pracovníci stavěny do nelehké pozice. Aby si tyto veřejné organizace udržely nadále svojí pozici, která má mnohem pevnější kořeny, než výše uvedené novodobé informační zdroje, musí poskytnout čtenářům rozmanitou škálu stálých služeb, ale také určitý moderní nádech.

Důležité je zaměření na časovou a společensky zaměřenou potřebu čtenářů, kterou je třeba řídit určenými pravidly a standardy.

Knihovna je svou polohou v regionu i městě strategickým místem, které může sloužit pro dlouhodobý rozvoj občanských aktivit, zaměřených na požadavky obyvatel i návštěvníků z okolí.

Zjistit od zřizovatele a spolupracujících organizací jejich názory a možnosti týkající se spolupráce s knihovnou a najít způsoby kooperace mezi různými zájmovými skupinami, které působí ve městě a okolí. Knihovna bude podporovat rozvoj komunity, spolupráci s městem a její snahou bude koordinovaný postup při přípravě různých regionálních i obecných akcí.

2.  Souhrn

Městská knihovna Jaroměř v letošním roce 2019 prošla mnohými změnami od vytvoření nové záložky pro čtenáře s výpůjční dobou jednotlivých oddělení a kontaktů na ně, přes pořízení nového nábytku pro zatraktivnění výpůjčních prostor na všech oddělení, přes získání velmi fundovaných osob pro besedy až po modernizaci reprografické techniky.

Uskutečnila tradiční akce pro všechny typy škol lokality, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků, Literární soutěž (36. ročník), lekce Informační gramotnosti a mnoho tematických přednášek pro MŠ a družiny ZŠ.

Veřejnosti nabídla mnoho zajímavých besed s výjimečnými lektory. Za zmínku stojí například Tajemství Jantarové komnaty, Ivo Jahelka, Osudy československých letců v RAF, Titulatura evropské šlechty, Kateřina Zaháňská.

Mimo to proběhly v hale hlavní budovy úspěšné výstavy ve spolupráci s NPÚ Josefov, které měly velký ohlas.

Celkový počet návštěvníků uspořádaných besed dosáhl čísla 3. 868.

Z toho celková návštěvnost přednášek pro veřejnost činila 484 oproti loňskému číslu 273.

Knihovna spolupracuje s Městským muzeem v Jaroměři, s Informačním centrem, s Městským kulturním střediskem a NPÚ Josefov.

Knihovna se snažila zatraktivnit i prostředí všech půjčoven.

Na oddělení pro dospělé byla pořízena nová křesla, „bobky“ (sedáky), regály, pracovní židle. Do haly byly vyrobeny dva regály pro odepsané knihy, které jsou volně dostupné.

Na oddělení pro mládež byly pořízeny nové barevné „bobky“ (sedáky), stolky, regály a výstavní panel.

Pro pobočky Na Zavadilce a Josefov byly zakoupeny nové regály.

Zhodnotili jsme služby ICT pro obě pobočky úpravou internetového připojení a nákupem dvou multifunkčních přístrojů Minolta jsme zkvalitnili nabízené reprografické služby.

Během září byla na hlavní budově natřena okna. Oprava fasády se plánuje na další rok.

V letních měsících jsme nechali zrekonstruovat okna hlavní budovy novým kvalitním nátěrem.

Na příští rok plánujeme zakoupení nových židlí na besedy pro veřejnost, protože stávající stav je nedostačující. Na dětské oddělení pořídíme novou techniku potřebnou k besedám a přednáškám.

Plánujeme regeneraci podlah v administrativních prostorách.

Připravujeme se na revitalizaci fasády budovy, která je již projektově zpracována a zahrnuje i řešení problematické klimatizace pro zlepšení pracovních podmínek, převážně v letních horkých měsících.

Pro veřejnost na příští rok chystáme i nadále atraktivní témata přednášek například Zločiny mezi regály, Advent, Zapomenutá řemesla, výstavu a přednášku Svět očima indických dětí, 1. Republika, Titanik, Osudy československých letců v RAF a přednášku k problematice čtenářství s Jiřím Trávníčkem.

Pro naše potencionální i stávající uživatele připravujeme ve spolupráci s Odbornou školou elektrotechnickou v Dobrušce videoprojekci „Průchod knihovnou“, pomůcku pro zlepšení orientace v knihovně.

Věříme, že i v příštím roce budeme přístupni a vstřícní ke všem zájemcům o naše služby, které se i nadále budeme snažit poskytovat, co nejkvalitněji a atraktivně pro všechny věkové kategorie.

3.  Ekonomický přehled

Dotace od zřizovatele činily:                              5.251.000,-

Dary od obcí na nákup knih a časopisů:             105.960,-

Dotace z obce Nový Ples na nákup knih:                3.000,-

Tržby za vlastní výkony:                                        250.000,-

Výdaje na mzdy:                                                  2.650.000,-

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění:           901.000,-

Výdaje na dohody o provedení práce:                  26.000,-

Výdaje na nákup knih a časopisů:                      905.000,-

4.   Personální sumarizace

4.1       Personální změny

 Listopad 2018

Petra Baudyšová – navýšení pracovního úvazku (1,- celý úvazek)

Pracovní náplň byla doplněna o střediskové a regionální služby

Jana Rozsívalová – ½ úvazku úklid a ½ úvazku pomocné knihovnické práce a plnohodnotný zástup ve výpůjčním protokolu

Leden 2019

Martina Priharová – změna pracovní náplně na katalogizaci

Srpen 2019

Vypsáno výběrové řízení na pobočku Josefov (zástup za mateřskou dovolenou)

Září 2019

Výběrové řízení na pobočku Josefov

Vladimíra Poláková – vybrána výběrovým řízením

Listopad 2019

Vladimíra Poláková – zástup za mateřskou dovolenou na pobočku Josefov za Martinu Sílovou

4.2 Personální stávající stav

Mgr. Marta Valešová (úvazek 1,-)

ředitelka Městské knihovny Jaroměř

odpovědná za vedení a provoz knihovny

katalogizace, akvizice, další základní knihovnické práce

odpovědnost za propagaci organizace a její vnější působení navenek vůči čtenářům, uživatelům, obyvatelům i zřizovateli.

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Tritius – řešení problematiky střediskových a regionálních fondů a revizí obecních knihoven (štítkování)

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Workshop k tvorbě nové koncepce knihovnictví s názvem „Tahoun knihovnictví“

Vzdělávací a poznávací zájezd regionální knihovny Náchod do Městské knihovny Chlumec nad Cidlinou a Předměřice nad Labem

Martina Priharová – (úvazek 1,-)

katalogizace

záskok ve výpůjčním procesu při výpadku odpovědných pracovnic

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Školení katalogizace RDA

Kateřina Holečková –  Faltová (úvazek 1,-)

zástupkyně ředitelky Městské knihovny Jaroměř

odpovědnost za oddělení pro dospělé čtenáře

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Webové stránky – Danek Jaroš

Jana Malá – (úvazek 1,-)

odpovědná za dětské oddělení

mentorka besed pro dětské čtenáře

mentorka dětského čtenářství a pořádání besed a přednášek pro MŠ, ZŠ i další stupně vzdělávání

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Martina Klevcov – Sílová (úvazek 1,0)

odpovědná za pobočku Josefov

odpovědná za prezentaci knihovny navenek (web, fcb, plakáty, články, propag. materiály)

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Petra Brejlová – (úvazek 1,0)

odpovědná za pobočku Zavadilka

Absolvovaná školení

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Petra Baudyšová – (úvazek 1,0)

odpovědná za ekonomický úsek

střediskové a regionální funkce

Absolvovaná školení

Mzdy 2019 – změny 2019

Avensio – mzdy 2019, roční účtování

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Jana Rozsívalová – (úvazek 1,0)

Úklid/plnohodnotný zástup ve výpůjčním procesu + následné knihovnické práce

Informační bezpečnost – ukázková hodina pro 8. a 9. ročník ZŠ

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Osudy československých letců v RAF

Tritius – p. Šimeček seznámení s programem a naší lokální problematikou

Webové stránky – Danek Jaroš

Návštěva nové expozice Městského muzea v Jaroměři

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v BOZP.

5.  Statistické přehledy

Městská knihovna Jaroměř pokračovala v nápravě chyb a nedostatků z předcházejících let a snažila se naplňovat své vlastní cíle a koncepci. Primárním úkolem bylo čtenářům umožnit přístup k základním informacím o knihovně, telefon, email, což je výpůjční doba, kontaktní údaje a odpovědná osoba – to se jí snad podařilo naplnit v rámci nově vydané záložky. Ta byla rozdávána všem čtenářům, aby měli možnost, co nejmenší bezbariérové přístupnosti k naší knihovně.

5.1 Knihovní fond

Městská knihovna Jaroměř nabízí, doplňuje a aktualizuje svůj široce spektrální knihovní fond, aby poskytovala všem uživatelům uspokojení jejich čtenářských a informačních potřeb naplňovala přitom i Standard o dobrý fond a dokázala vyřadit i tituly, které tvořily základ výpůjček před 15-20 léty. V rámci tohoto Standardu pro dobrý fond, jsme aktualizovali náš knihovní fond na všech odděleních a vyřadili velké množství knih, které již nesplňovaly nároky našich uživatelů. V předchozích letech nebyla aktualizace fondu prováděna, proto je celkový počet odpisů podstatně vyšší než v minulých letech. Knihovna musí být živý organizmus reagující na uživatelské potřeby.

 • Sledované období – 01. 01. 2019 – 01. 11. 2019
 • Stav fondu
  • Celkový počet svazků    127,027
  • Odepsáno v daném období    9,305
  • Přírůstky knih v daném období    4,558
 • Složení fondu
  • naučná literatura    35,563
  • krásná literatura    89,740
  • Počet titulů docházejících periodik    233

5.2  Návštěvnost

 • Registrovaní uživatelé    1,544
 • Registrovaní uživatelé do 15 let    366
 • Návštěvníci půjčoven a studoven    15,698
 • Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy)    6,463
5.2.1 Charakteristika návštěvnosti

Nejvíce zastoupenými skupinami čtenářů:

 • Dle věku
  • Do 15 let    366 (24%) čtenářů
  • 40 až 49 let    237 (15%) čtenářů
  • 50 až 59 let    160 (10%) čtenářů
 • Dle pohlaví
  • Muži    424 (27%).čtenářů
  • Ženy    1048 (68%) čtenářů
  • Nevyplněno    72 (5%).čtenářů
 • Dle bydliště
  • Místní    1021 (66%).čtenářů
  • Ostatní    522 (33%).čtenářů

Nejvytíženějšími dny Městské knihovny jsou v celkovém pohledu „úterý a středa“.

5.3 Výpůjčky

Ve sledovaném období 01. 01. 2019 – 30. 10. 2019

 • Výpůjčky celkem 63,588
  • naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)    8,017
  • krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)    37,903
  • naučná literatura dětem (knihy)    690
  • krásná literatura dětem (knihy)    3,607
  • výpůjčky periodik    13,296
 • Prolongace (prodloužení) z celkového počtu 17,418 

Ve sledovaném období 01. 01. 2019 – 30. 10. 2019

 • Výpůjčky celkem 63,588
  • naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)    8,017
  • krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)    37,903
  • naučná literatura dětem (knihy)    690
  • krásná literatura dětem (knihy)    3,607
  • výpůjčky periodik    13,296
 • Prolongace (prodloužení) z celkového počtu 17,418
5.3.1 Charakteristika návštěvnosti

Rozdělení výpůjček dle druhu dokumentů:

 • Knihy                                                            50217 (79%)
 • Periodika                                                    13296 (21%)
 • Ostatní                                                                75 (0,1%)

Počet výpůjček na 1 návštěvníka     4.06 dokumentů

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře    41.19 dokumentů

Vyřízených rezervací    645 dokumentů

Registrovaných informací    687

5.3.2 MVS (meziknihovní výpůjční služba)

Meziknihovní služba, která umožňuje uživatelům naší knihovny přístup k dokumentům, které naše knihovna nevlastní (nemá ve svém knihovním fondu), ale vlastní je jiná knihovna v rámci ČR. Naše knihovna je schopna v rámci této služby je uživatelům zajistit.

 • Vyřízené požadavky našich uživatelů    25
 • Vyřízené požadavky z jiných knihoven    528

Tento souhrn je bez požadavků našich obecních knihoven, které pro ně byly v rámci MVS vyřízeny z možností našeho fondu.

5.3.3 Elektronické služby
 • Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny    105 0505
 • Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu    5,627
 • Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny    18
 • Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu    836
5.3.4  Regionální funkce (obecní knihovny)
 • Výměnné soubory – počet souborů    115
 • Výměnné soubory – počet svazků    1,391

6.  Přehled akcí pro uživatele

6.1 Celostátní akce

Noc s Andersenem                                                  370 dětí (9x/jednotlivé třídy)

Pasování prvňáčků                                                  152 dětí

6.2 Tradiční akce

Literární soutěž (36.ročník)                                    279 prací

6.3 Výstavy

Architektura 1. republiky

Lípy osvobození

ZŠ družiny – výstava obrázků – Mám rád…

Pomníky 1. Světové války

Nelze určit přesný počet uživatelů a čtenářů těchto výstav, protože probíhají na panelech v hale knihovny a nejsou evidovány.

6.4 Informační gramotnost (knihovnická minima pro ZŠ)

ZŠ Boženy Němcové    368

ZŠ Ostrov                       608

ZŠ Josefov                       231

6.5 Vzdělávací akce – další pro děti

Dětské oddělení

MŠ Knappova                                                    2x (49 dětí)

MŠ Lužická                                                        4x (82 dětí)

MŠ Na Zavadilce                                               4x (194 dětí)

MŠ Josefov                                                         4x (136 dětí)

Skřítkova škola                                                  3x (37 dětí)

SOÚ                                                                     1x (22 dětí)

Družiny ZŠ                                                       12x (828 dětí)

ZŠ Jasenná                                                         1x (23 dětí)

ZŠ praktická Josefov                                        1x (29 dětí)

ZŠ Křišťál                                                            1x (18 dětí)

ZŠ Zvole                                                              4x (67 dětí)

Celkový počet uživatelů uspořádaných besed       3. 868

6.6 Kulturní akce pro dospělé (besedy)

Írán – pohled do zákulisíRNDr. Jiří Sladký38
Tajemství Jantarové komnatyZacha Kučera55
Ivo JahelkaIvo Jahelka80
PeruAdam + Tonda58
Eliška JunkováKonvalinková25
Osudy československých letců v RAFMgr. Daniel Švec21
Titulatura evropské šlechtyPhDr. Petr Mašek52
Tajné špionážní službyZacha Kučera52
Havajské ostrovyŠpilarovi42
Kateřina Zaháňská 1Záliš, Milan48
Kateřina Zaháňská 2Záliš, Milan60

Celkem návštěvnost                                                                                   484 (vloni 273)

6.7 Ostatní akce knihovny

Donášková služba

Dospělé oddělení                                                                3 lidí

Pobočka Zavadilka                                                              5 lidí

Pobočka Josefov                                                                  4 lidi

Nabídka odepsaných a darovaných knih¨

V hale hlavní budovy jsou čtenářům nabízeny knihy a časopisy, které knihovna odepsala ze svého fondu nebo čtenáři přinesli z pozůstalosti nebo domácí nepotřebnosti po svých rodinných příslušnících. Denně se nejméně každý druhý návštěvník zastaví u této nabídky, což je cca nejméně 10 lidí/za den.

Nabídka odepsaných a darovaných knih MŠ, ZŠ (družinám) a Základní škole praktické Josefov

Sbírka pro Dobrotety

Zaměření sbírky je pro Ozdravovnu Les Království

Pro týrané a zneužívané děti (Vánoce)

Celoroční tradiční sbírka pro „Dobrotety“

Sbírka pro nedonošené děti

Spolupráce pobočky Josefov s MKS (Městským kulturním střediskem)

Prodej vstupenek na divadelní představení

Plnění informačního centra v dané lokalitě (kopírování, skenování, tisk)

Donášková služba

Dospělé oddělení                                                                3 lidí

Pobočka Zavadilka                                                              5 lidí

Pobočka Josefov                                                                  4 lidi

Nabídka odepsaných a darovaných knih¨

V hale hlavní budovy jsou čtenářům nabízeny knihy a časopisy, které knihovna odepsala ze svého fondu nebo čtenáři přinesli z pozůstalosti nebo domácí nepotřebnosti po svých rodinných příslušnících. Denně se nejméně každý druhý návštěvník zastaví u této nabídky, což je cca nejméně 10 lidí/za den.

Nabídka odepsaných a darovaných knih MŠ, ZŠ (družinám) a Základní škole praktické Josefov

Sbírka pro Dobrotety

Zaměření sbírky je pro Ozdravovnu Les Království

Pro týrané a zneužívané děti (Vánoce)

Celoroční tradiční sbírka pro „Dobrotety“

Sbírka pro nedonošené děti

Spolupráce pobočky Josefov s MKS (Městským kulturním střediskem)

Prodej vstupenek na divadelní představení

Plnění informačního centra v dané lokalitě (kopírování, skenování)

 

Vypracovala: Mgr. Marta Valešová, ředitelka Městské knihovny Jaroměř

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..