1.   Úvod

Městská knihovna Jaroměř je knihovnou veřejnou. Její činnost je definována knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen “knihovní zákon”). Zřizovatelem knihovny je město Jaroměř. Veřejná knihovna je zástupným místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům. Je bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin. (zdroj: Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách)

V tomto kontextu se soustředíme na zlepšování stávajících služeb a zavádění služeb nových, tak abychom vyšli vstříc jak požadavkům našich čtenářů a návštěvníků, tak i těch, kteří do knihovny svou cestu zatím nenalezli – od aktualizace a doplňování knihovního fondu, přes nabídku nových typů dokumentů a služeb po rozšiřování kulturně-vzdělávací činnosti pro co nejširší spektrum cílových skupin. S tím jde ruku v ruce zintenzivnění a inovace propagace knihovny a služeb, které nabízí.

Rozvoj služeb je limitován dispozičními možnostmi budovy knihovny. Prostory výpůjčních služeb na oddělení pro mládež nevyhovují současným trendům a potřebám. Interiér je ve stávajícím stavu z období let 1975-1976 včetně vybavení nábytkem, osvětlení a zázemím pro pracovníky. Prostředí je neatraktivní pro setkávání i trávení času, chybí prostory pro vzdělávací aktivity ve skupinách a limitující je nevariabilní prostor vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pořádaných akcí.

Knihovna je jednou z nejvyhledávanějších veřejných služeb, které poskytují široké spektrum informací. Aby tato veřejná organizace uspěla i přes konkurenci jiných informačních zdrojů, je důležité směřovat veškeré cíle na dosavadní i budoucí čtenáře a uživatele.

Důležité je zaměření na časovou a společensky zaměřenou potřebu čtenářů, kterou je třeba řídit určenými pravidly a standardy. Statistické výsledky svědčí o pevném místě knihovny jako kulturní a výchovné instituce ve městě.

Knihovna je svou polohou v regionu i městě strategickým místem, která slouží pro dlouhodobý rozvoj občanských aktivit, zaměřených na požadavky obyvatel i návštěvníků z okolí.

 

2.   Souhrn

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID – 19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Ty se dotkly i celkové kultury a samozřejmě postihly i poskytování všech služeb knihoven (březen–květen 2020 uzavření). Tato situace se samozřejmě odrazila v celkovém statistickém souhrnu naší knihovny. Přes jarní a následné podzimní uzavření naší knihovny se nám podařilo uskutečnit mnoho akcí pro naše uživatele (MŠ, ZŠ, družiny ZŠ, veřejnost a další). V této době ještě nelze zcela objektivně zaznamenat celkové statistické dopady (není stanoveno datum znovu otevření knihoven).

Vedení knihovny monitorovalo potencionální dopad na činnost a aktivity organizace. Podniklo veškeré kroky ke zmírnění potencionálních dopadů COVID – 19, hledalo nové prostředky, jak využít nastalou situaci ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných služeb.

Městská knihovna Jaroměř v roce 2020 prošla mnohými změnami. Na oddělení pro dospělé byl instalován dataprojektor s promítacím plátnem, který je komfortnějším prostředkem pro přednáškovou činnost (bohužel poprvé byl využit až v září 2020).

Městské knihovně se podařilo uskutečnit většinu tradičních akcí. Byla vyhlášena Literární soutěž na téma „Pohádky Boženy Němcové pohledem dětí 21. století“, proběhlo pasování prvňáčků, proběhly lekce Informační gramotnosti pro ZŠ Josefov, besedy a přednášky pro MŠ i veřejnost a výstavy ve vstupní hale na hlavní budově.

Pracovnice Městské knihovny Jaroměř, v lednu zavítaly v rámci vzdělávání do Brna, kde navštívily vilu Tugendhat a v Moravské zemské knihovně se seznámily s prací v digitalizačním centru a se zázemím portálu Knihovny.cz.

Knihovna se snaží vyjít vstříc potřebám všech obyvatelům města Jaroměř, proto zavedla ve vstupní hale hlavní budovy službu „Knihy k rozebrání“. To znamená, že všechny vyřazené knihy nabízí nejen svým čtenářům, uživatelům, ale i ostatním obyvatelům k rozebrání a odnosu domů.

Knihovna zefektivnila svou akviziční práci (výběr a nákup knih) díky navázání spolupráce s Team Library. Tato aplikace nabízí mnoho akvizičních užitečných funkcí. Kromě této nabídky pro odbornou knihovnickou práci nabízí i vedlejší produkt, který může významně pomoci na menších městech, kde lidé přišli o možnost vybírat a nakupovat knihy v kamenném knihkupectví. Jedná se o službu „Kniha z knihovny“, která nabízí možnost výběru titulů knih na e-shopu, zaplatit je a následně si je v knihovně vyzvednout (bez poštovného a dopravného).

Naše Městská knihovna Jaroměř zaznamenala dva velmi významné body v rozsahu celostátního knihovnického oboru.

Podařilo se nám jako druhé knihovně v rámci Královéhradeckého kraje vyhovět všem požadavkům a následnému začlenění do celostátního portálu Knihovny.cz po Městské knihovně Trutnov. Za náš kraj není v tomto portálu začleněno více knihoven.

V září 2020, se konalo setkání zapojených knihoven s představiteli knihovnického informačního systému nové generace Tritiem. Tritius je úplný webový knihovní systém, který využíváme od prosince roku 2016. Naše knihovna se tak stala zprostředkovatelem informační gramotnosti, prožitku informací, důvěryhodných informací a zprostředkovatelem místa setkávání a sdílení. Za tyto služby byla naše knihovna OCENĚNA KNIHOVNOU ROKU 2020.

Knihovna úzce spolupracuje s ostatními organizacemi v rámci regionu, s Městským muzeem v Jaroměři, s Informačním centrem, s Městským kulturním střediskem a s NPÚ Josefov. Velmi dobrá je i spolupráce se všemi vzdělávacími institucemi města (MŠ, ZvŠ, ZŠ, …).

Věříme, že i v příštím roce budeme přístupni a vstřícní ke všem zájemcům o naše služby, které se i nadále budeme snažit poskytovat, co nejkvalitněji a atraktivně pro všechny věkové kategorie..   Ekonomický přehled

3.   Ekonomický přehled

Dotace od zřizovatele činily:                            5 565 000,-

Dary od obcí na nákup knih a časopisů:           105 960,-

Dotace z obce Nový Ples na nákup knih:              3 000,-

Tržby za vlastní výkony:                                      232 000,-

Výdaje na mzdy:                                                2 869 000,-

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění:          975 000,-

Výdaje na dohody o provedení práce:                   9 000,-

Výdaje na nákup knih a časopisů:                     933 000,-

4.    Personální sumarizace

        4.1  Personální změny

Listopad 2019

Vladimíra Poláková – zástup na pobočku Josefov za Martinu Sílovou (1,0 – celý úvazek)

§  Pracovní náplň-pobočka Josefov a celková propagace knihovny

Prosinec 2019

Martina Sílová – nástup na mateřskou dovolenou

Srpen 2020

Vypsáno výběrové řízení na oddělení pro mládež (zástup za mateřskou dovolenou)

§  Ing. Pavla Karásková – vybrána výběrovým řízením

Září 2020

Ukončení pracovního poměru a odchod do důchodu p. J. Malé (dětské oddělení)

Listopad 2019

Ing. Pavla Karásková – dětské oddělení (zástup za mateřskou dovolenou)

Celkový počet zaměstnanců – 8

Z toho:

  • VŠ knihovnického směru – 1
  • VŠ ostatní – 1
  • SŠ knihovnického směru – 2
  • SŠ ostatní – 3
  • zaměstnanci ostatní – 1

4.2  Personální stávající stav

Mgr. Marta Valešová (úvazek 1,0)

ředitelka Městské knihovny Jaroměř

odpovědná za vedení a provoz knihovny

katalogizace, akvizice, knihovnické práce

odpovědnost za propagaci, organizace a vnější působení navenek vůči čtenářům, uživatelům, obyvatelům i zřizovateli.

Martina Priharová – (úvazek 1,0)

katalogizace

zastupování ve výpůjčním procesu při výpadku odpovědných pracovnic

Kateřina Holečková-Faltová – (úvazek 1,0)

zástupkyně ředitelky Městské knihovny Jaroměř

odpovědnost za oddělení pro dospělé čtenáře

Ing. Pavla Karásková – (úvazek 1,0)

odpovědná za dětské oddělení

mentorka besed pro dětské čtenáře

mentorka dětského čtenářství a pořádání besed a přednášek pro MŠ, ZŠ i další stupně vzdělávání

Vladimíra Poláková – (úvazek 1,0)

odpovědná za pobočku Josefov

odpovědná za prezentaci knihovny navenek (web, fcb, plakáty, články, propag. materiály)

Petra Brejlová – (úvazek 1,0)

odpovědná za pobočku Zavadilka

Petra Baudyšová – (úvazek 1,0)

odpovědná za ekonomický úsek

střediskové a regionální funkce

Jana Rozsívalová – (úvazek 1,0)

Úklid/plnohodnotný zástup ve výpůjčním procesu + následné knihovnické práce

5.   Statistické přehledy

Městská knihovna Jaroměř vydala v roce 2019 záložky pro čtenáře a ostatní uživatele. Primárním úkolem bylo uživatelům a zájemcům nabídnout základní informace o knihovně, telefon, email, výpůjční doba, kontaktní údaje, odpovědná osoba.

Během jednoho roku byly tyto záložky v nákladu 1 000 kusů rozebrány a připravuje se aktualizované vydání!!!

V rámci požadavků a potřeb uživatelů dětského oddělení hlavní budovy došlo od 1. 11. 2020 k navýšení výpůjční doby v úterý od 12:30 – 16 hodin.

5.1 Knihovní fond

Městská knihovna Jaroměř nabízí, doplňuje a aktualizuje svůj široce spektrální knihovní fond, poskytující všem uživatelům uspokojení jejich čtenářských a informačních potřeb. A následně se snaží naplňovat i Standard o dobrý fond. V rámci jarních restrikcí COVID – 19 (uzavření knihoven), proběhla velká aktualizace fondu nejen na hlavní budově, ale i na pobočce Josefov (bylo vyřazeno cca 9.000 titulů). V předchozích letech nebyla aktualizace fondu prováděna, proto je celkový počet odpisů podstatně vyšší než v předchozích letech. Knihovna musí být živý organismus reagující na uživatelské potřeby.

Sledované období – 01. 01. 2020 – 31. 10. 2020

Stav fondu

Celkový počet svazků                                      120. 538

Odepsáno v daném období                               10.380

Přírůstky knih v daném období                          3.676

Složení fondu

naučná literatura                                                 33.776

krásná literatura                                                  85.281

Počet titulů docházejících periodik                       217

5.2 Návštěvnost

Ve sledovaném období 01. 01. 2020 – 31. 10.2020

Registrovaní uživatelé    1.437

Registrovaní uživatelé do 15 let    316

Návštěvníci půjčoven a studoven    11.662

Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy)    7.141

 Nejvytíženějšími dny Městské knihovny jsou v celkovém pohledu „úterý a středa“.

5. 3 Výpůjčky

Ve sledovaném období 01. 01. 2020 – 31. 10.2020

Výpůjčky celkem    54.394

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)    6.067

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)    34.310

naučná literatura dětem (knihy)    431

krásná literatura dětem (knihy)    3.379

výpůjčky periodik    10.162

Prolongace (prodloužení)    39.550

          5.3.1 MVS (meziknihovní výpůjční služba)

Meziknihovní výpůjční služba umožňuje uživatelům naší knihovny přístup k dokumentům, které naše knihovna nevlastní (nemá ve svém knihovním fondu), ale je ve vlastnictví jiné knihovny v rámci ČR. Naše knihovna je schopna v rámci této služby uživatelům je zajistit.

Vyřízené požadavky našich uživatelů    24

Vyřízené požadavky z jiných knihoven    273

Tento souhrn je bez požadavků našich obecních knihoven, které pro ně byly v rámci MVS vyřízeny z možností našeho fondu.

          5.3.2 Elektronické služby

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny    0

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu    6002

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny    0

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu    1139

Počet návštěv webových stránek    23944

          5.3.3 Regionální funkce (obecní knihovny)

Výměnné soubory-počet souborů    74

Výměnné soubory-počet svazků    1279

6.   Přehled akcí pro uživatele

        6.1 Celostátní akce

Noc s Andersenem                                        Neproběhlo (zavřené knihovny COVID-19)

Pasování prvňáčků                                       153 dětí (8.-15.9.2020 druháci dodatečně)

        6.2 Tradiční akce

Literární soutěž (37. ročník)                         186 prací (COVID-19)

        6.3 Výstavy

Pomníky 1. Světové války    231

Svět očima indických dětí (4.2-13.3)    724

Výstava obrázků k výtvarné soutěži-Pohádky B. Němcové    232

Památková péče v Královéhradeckém kraji-výstava    951

(Více než) dvacetkrát v NASA-výstava Petr Horálek    695

Celkem    2602

        6.4 Informační gramotnost (knihovnická minima pro ZŠ)

ZŠ Boženy Němcové    0

ZŠ Ostrov    0

Josefov    231

        6.5 Vzdělávací akce – další pro děti

Dětské oddělení

Teta to plete-MŠ Knappova    21

Tiskařská pohádka-povolání knihovnice-MŠ Knappova    24

Jarní povídání, prohlídka knihovny-MŠ Lužická    22

Zima, krmení ptáků a zvířat-MŠ Lužická (3x)    68

Knihy, knihovna-MŠ Lužická    22

Pohádky, povolání, řemesla-MŠ Lužická    19

Celkem    176

ZŠ speciální

Kniha, Tři králové    24

Naučná literatura, cesta knihy    10

Masopust    5

Ilustrátoři    5

Celkem    44

Družiny ZŠ

Policejní pohádka Karla Čapka    77

Školní detektiv    20

Božena Němcová – pohádky    53

Jan Werich a jeho pohádky    42

Výtvarná soutěž – Pohádky Boženy Němcové    32

Celkem    224

ZŠ Velichovky

O knihovně v Jaroměř    17

  1. léta očima nejen západních letců (2x)    106

Celkový počet dětí na akcích                                                        1137

        6.6 Kulturní akce pro dospělé (besedy)

Zapomenutá řemesla                                    L. Konvalinková    35

Romanovci I                                                   M. Záliš    32

Romanovci II                                                  M. Záliš    41

50. léta očima nejen západních letců        D. Švec    19

Indie                                                                 A. Trýb    32

Kdyby fotografie mohly vyprávět               P. Horálek    19

Celkem    178

Celková návštěvnost všech pořádaných akcí                                 3917

         6.7 Ostatní akce knihovny

Donášková služba (obsluhováno)

Dospělé oddělení                                                                 3 lidí

Pobočka Zavadilka                                                               5 lidí

Pobočka Josefov                                                                   4 lidi

Nabídka odepsaných a darovaných knih¨

V hale hlavní budovy jsou čtenářům nabízeny knihy a časopisy, které knihovna odepsala ze svého fondu nebo čtenáři přinesli z pozůstalosti nebo domácí nepotřebnosti po svých rodinných příslušnících. Denně se nejméně každý druhý návštěvník zastaví u této nabídky, což je cca nejméně 10 lidí/za den.

Nabídka odepsaných a darovaných knih MŠ, ZŠ (družinám) a Zvláštní škole Josefov

Sbírka pro Dobrotety

Zaměření sbírky je pro Ozdravovnu Les Království

Pro týrané a zneužívané děti (vánoce)

Celoroční tradiční sbírka pro „Dobrotety“

Sbírka pro nedonošené děti

Spolupráce pobočky Josefov s MKS (Městským kulturním střediskem)

Prodej vstupenek na divadelní představení

Plnění informačního centra v dané lokalitě (kopírování, skenování, tisk)

Zpracovala: Mgr. Marta Valešová

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..