Výsledky knihovnictví v roce 2015 za oblast:

 

1) Podmínky pro činnost knihoven

Změny v síti veřejných knihoven oblasti (včetně knihoven jiných sítí):

Městská knihovna Jaroměř v roce 2015 neprodělala žádné změny. Nadále je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Jaroměř.

Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:

Městská knihovna Jaroměř obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 3 950 000,- Kč.
Tržby za vlastní výkony byly ve výši 189 843,- Kč.
V prosinci podala Městská knihovna Jaroměř žádost o grant na pořízení nového knihovnického systému na webové úrovni Tritius.
Financování neprofesionálních knihoven: Městská knihovna Jaroměř obdržela od obecních knihoven svého obvodu darem 112 960,- Kč na nákup a zpracování knih pro obecní knihovny.

Provozní podmínky a vybavení knihoven

V roce 2015 byla na budovu Městské knihovny Jaroměř umístěna nová cedule s provozní dobou s ohledem na dobrou přehlednost a viditelnost pro všechny uživatele. Do hlavní budovy byly pořízeny nové židle pro účastníky kulturních akcí. Oddělení pro dospělé bylo dovybaveno několika novými regály na knihy.
Zaměstnanci

Od ledna roku 2015  byl rozdělen úvazek Martiny Priharové, pracující na pozici střediskového knihovníka. Úvazek, obsahující náplň práce výhradně pro potřeby MěK Jaroměř, byl zkrácen na 0,6 pracovního úvazku. Pracovnice Martina Priharová dále uzavřela pracovní smlouvu na částečný úvazek s Městskou knihovnou Náchod, o. p. s. a její pracovní náplní byl výkon regionálních funkcí.  V únoru 2015 nastoupila nová účetní Petra Baudyšová a stávající účetní Marta Andrejsová odešla do důchodu.

V roce 2015 byla v Městské knihovně Jaroměř zaměstnána jedna pracovnice z Úřadu práce do března a jedna do srpna 2015. Jejich pracovní náplní byly pomocné knihovnické práce – balení a oprava knih, řazení knih ve skladech a na půjčovnách. Vítanou byla také výpomoc při nejrůznějších akcích,  jako je Pasování čtenářů a Noc s Andersenem. Jejich plat byl hrazen z projektů EU.

Knihovní fondy

Náklady na nákup knihovního fondu včetně nákupu a předplatného periodik činily 931 796,- Kč. Finance od obcí na nákup střediskového fondu jsou ve stálé výši. Městská knihovna Jaroměř má širokou nabídku kvalitních knih, neustále doplňuje knihovní fond. V roce 2015  bylo k 31. 12. zpracováno 3 940 nových knih, z toho 597 pro obecní knihovny.

 

2) Služby pro veřejnost

Vývoj knihovnických služeb

K 31. 12. 2015 bylo zaregistrováno 2.002 čtenářů, z toho 573 dětských čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 34.509 návštěvníků. Za rok 2015 bylo realizováno 103.525 výpůjček. Při přepočtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele nedošlo k poklesu (cca 55 výpůjček na 1 registrovaného čtenáře). Toto číslo v posledních letech vzrůstalo, což podporuje teorii, že se registruje jeden člen rodiny a půjčuje knihy pro všechny její členy.

Návštěvy webových stránek a využívání online katalogu jsou s loňským rokem srovnatelné. E-knihy Městská knihovna Jaroměř v roce 2015 k zapůjčení neposkytovala. Městská knihovna Jaroměř také pravidelně prezentuje svoji činnost v Jaroměřském zpravodaji a na sociální síti Facebook.

V roce 2015 jsme obdrželi závěrečnou zprávu z Mystery shoppingu objednaného zřizovatelem, který proběhl na hlavní budově Městské knihovny Jaroměř v listopadu 2014. Úspěšnost Městské knihovny Jaroměř byla stanovena na 82,7 %. Návrhy na zlepšení, například využití sklepních prostorů k akcím, se shodují se směřováním Městské knihovny Jaroměř.

Počet obyvatel města Jaroměře je 12.408.

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, komunitní působení knihoven

Městská knihovna Jaroměř v roce 2015 uskutečnila 50 kulturních akcí a 133 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Mezi pravidelné programy patří informační lekce pro žáky základních škol a besedy pro družiny, kdy knihovnice po celý školní rok připravují pro děti sérii besed. Dále spolupracujeme s mateřskými školami, a to i na pobočkách (Josefov, Zavadilka).

Městská knihovna Jaroměř každoročně vyhlašuje literární soutěž pro žáky základních škol. Letos to byl 32. ročník a téma „Mosty“. Soutěže se zúčastnilo 235 soutěžních prací a 44 jich bylo oceněno a odměněno knižními dary sponzorovanými společností OPA.

Pravidelně pořádáme Čtení na Zavadilce, Herní klub na Zavadilce a Herní klub v hlavní budově.

Mezi nejúspěšnější akce letos patřily besedy s oděvní výtvarnicí Ludmilou Konvalinkovou, Kaleidoskop Jana Rejžka a přednáška cestovatelů Márových. Velmi intenzivně probíhá spolupráce se základními školami na akci Noc s Andersenem, kdy se na pestrém programu v knihovně vystřídalo téměř 200 dětí.

Spolupráce knihoven

Městská knihovna Jaroměř spravuje 14 obecních knihoven ve svém regionu. Všechny obecní knihovny patřící do regionu jsou evidované u Ministerstva kultury ČR a odevzdaly roční výkaz     o knihovně. V regionu nebyla v roce 2015 zrušena žádná knihovna, všechny knihovny nadále fungují. U žádné knihovny nenastala změna zřizovatele.

Městská knihovna Jaroměř spolupracuje s Městským muzeem Jaroměř, Marta Valešová pomáhá s katalogizací muzejních fondů a reviduje zpracované katalogizační záznamy jejich fondu.

Soupis publikací

V roce 2015 nevydala Městská knihovna Jaroměř žádnou publikaci.
Zpracoval: Martina Priharová

Datum: 1. 2. 2016